shopup.com

ดูหน้า

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสู่การเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทางสื่อโฆษณาเคเบิ้ลทีวีชั้นแนวหน้า ด้วยมาตรฐานการจำหน่ายและการบริการระดับผู้เชี่ยวชาญ

พันธกิจ (Mission)
1.มุ่งมั่นเสริมสร้างมาตรฐานการให้บริการด้านการขายอาหารเสริมบนสื่อโฆษณาเคเบิ้ลทีวีและสื่อต่างๆ อย่างครบวงจรทั้งภายในและระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐาน ความสมบูรณ์แบบในการให้บริการ และการจัดส่งสินค้ารวดเร็วมีคุณภาพเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและความน่าเชื่อถือสูงรวมทั้งเสริมสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
2.สร้างความแข็งแกร่งในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตระหนักถึงการให้ความสําคัญแก่ลูกค้าเสริมสร้างขีดความสามารถ ทักษะและความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูนความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้ พนักงาน ทํางานอย่างเต็มศักยภาพ
3.มุ่งมั่นในการขยายโอกาสทางธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรธุรกิจและมอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าเกินคาดหมายแก่ผู้ถือหุ้น

เป้าหมาย (Goals)
“ตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทางสื่อโฆษณาเคเบิ้ลทีวีชั้นแนวหน้า”
เอกลักษณ์และค่านิยมองค์กร
Respect for individual
เราเคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคลและเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของพนักงานทุกคน
Deliver world class services
เราจะส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
การดําเนินธุรกิจ (Business Operations)
บริษัท บ้านยาคลองสาม จํากัด ได้แบ่งการดำเนินธุรกิจขององค์กร ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1.การดำเนินธุรกิจหลักคือเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทางสื่อโฆษณาเคเบิ้ลทีวี
2.การเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทางสื่อต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต , สื่อสิงพิมพ์ เป็นต้น

 


18 ตุลาคม 2559

ผู้ชม 2617 ครั้ง

Engine by shopup.com